بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    برای بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران 84 نفر از بین جامعه آماری 559 نفری دانشجویان مشروط شده در ترم قبل از انجام پژوهش به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس تفکر انتقادی آنان با استفاده از پرسشنامه اندازه گیری شد. اعضای نمونه آماری براساس نمره های پیش آزمون به صورت تصادفی در یکی از سه گروه قرار گرفتند. آنگاه هریک از گروه ها به گروه آزمایشی با کاربندی آموزش تفکر انتقادی، گروه آزمایشی با کاربندی آموزش مدیریت زمان و گروه کنترل اختصاص یافتند. برای افزایش قابلیت اتکا تعداد نمونه ها برحسب جنسیت، رشتۀ تحصیلی و کاربندی های مورد نظر به نسبت مساوی انتخاب شدند. سپس با اجرای پیش آزمون و پس آزمون نمره تفکر انتقادی مشخص گردید. در ضمن معدل ترمی نیمسال اول و دوم دانشجویان نیز از دانشگاه اخذ شد و داده های آماری مورد نیاز با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در آزمون فرضیه ها از مقایسه های میانگین درون گروهی استفاده شد و نتایج نشان داد که  اولاً آموزش تفکر انتقادی موجب پیشرفت تحصیلی دانشجویان می شود؛ ثانیاً آموزش تفکر انتقادی در بهبود تفکر دانشجویان مؤثر است؛ ثالثاً بین رشتۀ تحصیلی دانشجویان و بهبود تفکر انتقادی آنان رابطه ای به دست نیامد؛ رابعاً بهبود تفکر انتقادی با جنسیت دانشجویان رابطه ندارد.

کلیدواژه‌ها