بررسی وضعیت مدیریت ریسک در سالن‌های ورزشی سرپوشیده منطقه 8دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین وضعیت مدیریت ریسک درسالن­های ورزشی سرپوشیده منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی بود. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی بود که به صورت مقطعی انجام گرفت و از نظر نوع جمع­آوری داده­ها میدانی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه سالن­های ورزشی سرپوشیده تشکیل دادند. نمونه آماری به دلیل محدودیت تعداد جامعه آماری برابر با جامعه آماری (15 سالن سرپوشیده) در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده­ها از چک لیستی استفاده شد که از پرسشنامه رجب بلوکات (1390)استخراج شده بود و روایی آن توسط اساتید و کارشناسان مدیریت اماکن ورزشی به تأیید رسیده بود.
یافته­ها نشان دادند:

در مجموع وضعیت مدیریت ریسک در سالن­های ورزشی مورد مطالعه با میانگین 04/54در حد متوسط ارزیابی شد.
متغیرامکانات ایمنی با میانگین (7/51) درحدمتوسط امتیازات مدیریت ریسک بود.
متغیرایمنی مناطق عمومی بامیانگین (4/56) درحدمتوسط امتیازات مدیریت ریسک قرارداشت.
سالن افشین کاوه متعلق به بهترین وضعیت مدیریت ریسک را در بین سایر سالن­های مورد مطالعه به دست آورد (6/88) و سالن دانشگاهی واحد تهران شرق با مجموع امتیاز 2/11 عنوان پرخطرترین سالن در بین سایر سالن­ها را به خود اختصاص داد.

 با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می­شود مدیران دانشگاهی و سرپرستان سالن­های ورزشی، دانش لازم درباره مدیریت ریسک و روش­ها و برنامه های آن را کسب نمایند و به منظور مدیریت، شناسایی و کاهش وقایع بالقوه و فراهم کردن محیطی ایمن تر برای شرکت کنندگان، تماشاچیان، کارکنان و سایر افراد حاضر، آن ها را در فضاهای ورزشی به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها