بررسی دیدگاه کتابداران در مورد شناخت مدیریت زمان در بهبود عملکرد حرفه ای کتابخانه های دانشگاه آزاد منطقه شش خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     هدف پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه کتابداران در مورد شناخت مدیریت زمان در بهبود عملکرد حرفه ای کتابخانه های دانشگاه آزاد منطقه شش بوده و روش پژوهش پیمایشی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته در ابعاد شش‌گانه برنامه‌ریزی زمان بندی کار، اولوی‌بندی کارها، برنامه ریزی برای پذیرش مراجعین، برنامه ریزی برای مکالمات تلفنی، تشکیل و اداره جلسه‌ها و تفویض اختیار صحیح گردآوری شد. جامعه مورد پژوهش 70 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاه آزاد منطقه شش بودند که همه آنها در پژوهش شرکت کردند. داده های حاصل از اجرای پرسش نامه در دو سطح توصیفی و تحلیلی با استفاده از آزمون تی‌استیودنت، آزمون پیرسون و آزمون فریدمن از طریق نرم افزار spss نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش در ارتباط با دیدگاه کتابداران در مورد شناخت نسبت به مدیریت زمان و بهبود حرفه‌ای آنان نشان داد که 4 گویه از شش‌گویه مطرح شده در باب مدیریت زمان در کتابخانه‌های دانشگاه آزاد منطقه شش کمتر از حد متوسط با نمره ملاک (طیف) قرار گرفته است. این گویه شامل برنامه ریزی زمان بندی کار، برنامه ریزی برای پذیرش مراجعین، برنامه ریزی برای مکالمات تلفنی و تفویض اختیار صحیح بودند و تنها دو گزینه اولویت بندی کارها و تشکیل و اداره جلسه ها چنین نیست. نتیجه آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در فرضیه اول کمتر از نیمی از مؤلفه های مدیریت زمان توسط کتابداران کتابخانه های دانشگاه آزاد منطقه شش رعایت می شود. این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است و می‌توان گفت که مؤلفه های مورد بررسی در باب مدیریت زمان به طور همگانی و مشخص مورد پذیرش تمامی کتابداران کتابخانه های منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی نبوده است. در فرضیه دوم رابطه معنی داری بین گویه‌های مدیریت زمان در ابعاد شش گانه مطرح شده (برنامه ریزی زمان، اولویت بندی کارها، زمان پذیرش مراجعین، زمان مکالمات، زمان تشکیل جلسه ها و زمان تفویض اختیار) از دیدگاه کتابداران موجود است. این فرضیه نیز مورد تأیید قرار گرفت زیرا آزمون همبستگی صورت گرفته نشان داد که کم و بیش ارتباط بین گویه‌های مورد بررسی برقرار می باشد.

کلیدواژه‌ها